مناسب سازی پارک محصل در منطقه 3 تهران به عنوان بوستان دوستدار معلولان و نابینایان به پیشرفت فیزیکی 95 درصد رسید.