روانشناسان براین مساله تاکید دارند استرس و تنش پدیده‌ای است که می‌تواند فعالیت‌های عصبی را تحت تاثیر قرار دهد.