«جهانگیر درویش» معمار برجسته ایرانی و طراح مجموعه ورزشی تختی در آیینی در منطقه ۱۴ تهران تجلیل شد.