دبیر اجرایی نخستین آیین چهارپایه خوانی هیئت‌های نوجوانان شهر تهران از برگزاری برنامه‌ای با عنوان «بلندا » در ۷۲ هیئت نوجوان و در قالب ۲۰۰۰ اجرا در شهر تهران خبر داد.