سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت‌: در حال حاضر سامانه هدا (هویت ودسترسی ایرانیان) آماده بهره برداری برای دستگاه‌ها و سامانه سببی و نسبی در حال تکمیل است .