شهردار منطقه ۱۹ تهران از تجربه رویدادهای جدید پویش فرهنگ آپارتمان نشینی در بین همسایگان این منطقه جنوبی با آغاز فصل تابستان خبر داد.