معاون فرهنگی اجتماعی سازمان مدیریت پسماند گفت: معاونت اجتماعی و فرهنگی این سازمان ، در برنامه ای اقلام کمک آموزشی را برای توزیع بین شهروندان در اختیار ادارات پسماند مناطق 22گانه قرار داد.