برای کاهش هزینه های نیروی انسانی و حفظ و نگهداری بهینه فضای سبز توسعه شبکه آبرسانی فضاهای سبز شهری منطقه در دستور کار قرار گرفت.