همزمان با شیوع کرونا ویروس در کشور 250 میلیارد ریال کمک نقدی از سوی تشکل های مردم نهاد جمع آوری شده است.