یکی از موثرترین روش‌های درمانی که در مورد ترس از بیماری (فوبیای بیماری) و در حال حاضر ترس از کرونا وجود دارد، درمان شناختی_رفتاری هست.