معاون عمرانی وزیر کشور از تامین مالی ۳ هزار دستگاه اتوبوس برای شهرهای کشور جهت تولید داخل توسط بانک مرکزی خبر داد.