مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند از نوسازی و توزیع گسترده مخازن پسماند در مناطق 22 گانه شهر تهران خبر داد.