نهر باید مسیر طبیعی خودش را طی کند و هیچ خشکه‌چینی در این نهر انجام نخواهد شد چرا که در این صورت درختان آسیب می‌بینند.