براساس آخرین نظرسنجی که از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) صورت گرفت پلیس توانست رتبه دوم اعتماد اجتماعی را در بین سازمان ها و نهادهای مورد سنجش به دست آورد.