برای حفظ امنیت و سلامت پاکبانان شهر، نگهداشت شهر در قلب پایتخت با رعایت تمامی اصول ایمنی انجام می شود.