رئیس اداره هماهنگی و برنامه ریزی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از آغاز نظارت دوره ای بر پروژه های محیط زیستی و وضعیت محیط زیست مناطق 22 گانه خبر داد.