۱۰ کار اساسی در طول سال تحصیلی جدید باید انجام شود که تمام مدیران باید در انجام آن اهتمام بورزند و به شخصه این ۱۰کار را رصد و پیگیری خواهم کرد.