برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از اندازه بوده است و با وجود همه این پیامدها این اضافه‌برداشت‌ها همچنان ادامه دارد، از این رو وضعیت منابع آب زیرزمینی نگران‌گننده است.