افرادی که مجبور به نشستن‌های طولانی پشت میز هستند، زمانی را برای ورزش کردن و کش و قوس دادن بدن خود اختصاص دهند، همه افراد باید روزانه فعالیت بدنی داشته باشند.