یک گروه 2 هزار نفره از متخصصان در سطح کشور داریم که مشکلات را به ما منعکس می کنند و برای رفع آنها برنامه ریزی می کنیم کما اینکه در یک ماه گذشته بسیاری از اشکالات رفع شده است.