همزمان با هفته تهران، نمایشگاه عکس تاریخی دارالمومنین تهران در ساختمان شهرداری منطقه ۱۴ افتتاح شد.