موکب سلامت از دهه نخست محرم در محله اختیاریه برپا شده است که بسته های بهداشتی رایگان را در اختیار شهروندان به ویژه افراد کم بضاعت قرار داده است.