پروژه حفاظت پیشگیرانه و فاز آمادگی سطوح گوناگون مدیریت بحران در کاخ موزه صاحبقرانیه مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران آغاز شد.