براي پيشگيري از ابتلاي شهروندان به ويروس كرونا، ژل ضدعفونی کننده در نانوایی هاي محلات منطقه سه پایتخت نصب شد.