طرح استقبال از بهار با هدف تغيير و تحول فضاهاي شهري، ايجاد روحيه نشاط و شادابي در بين شهروندان در دستور کار قرار گرفت.