پارک حاشیه ای خیابان شهرداری منطقه یک تهران حد فاصل دو میدان قدس و تجریش با نصب دوربین های ثبت تخلف، حذف و کنترل می شود.