بوستان‌های اوستا، حافظ، دوکوهه، ترنج، بهیان، خیام و پیروزی مناسب‌سازی شده است و تکمیل بهسازی بوستان‌های سیمرغ ، ورزش ، نشاط کودک و پیروزی در دستور کار است.