متخصصان تاکید دارند که سرطان پوست از جمله ملانوم که کشنده ترین نوع سرطان است- می تواند در زیر و اطراف ناخن ها و انگشتان پا ایجاد شود.