تکلیف دادن برای شب عید تخلف است، معلمان هم به کودکان و هم به ایام عید احترام بگذارند.