دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دیدار با معاون مقر اروپایی سازمان ملل متحد نسبت به ادامه کشت و تولید مواد مخدر از جمله شیشه در افغانستان ابراز نگرانی کرد.