انتظار داریم پس از تصویب قانون منابع بیشتری به حوزه حمل ونقل داده شود زیرا در حوزه مباحث مرتبط با حمل ونقل با بحران های مالی مواجه هستیم.