همدلی و همراهی از نوع یکی شدن، کمک به هم نوع و هم راستایی مردم و مسئولان، رهاورد ویروسی خطرناک است.