این سامانه مجهز به سیستم الکترونیکی تعیین ضریب ارزش گزارش های وارد شده است و برای جلوگیری از هر نوع سوء استفاده احتمالی گزارش ها احصاء شده بدون تعیین ضریب ارزش صحت‌سنجی به هیچ مرجعی ارسال نمی‌شود.