طرح سلامت در ضیافت در قالب برپایی میز خدمت و کارگاه های آموزشی در ۲۲ مسجد محدوده از سوی اداره سلامت منطقه۱۳ تهران برگزار می شود.