ظرفیت گنجایش مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر شمال تهران با اجرای طرح های ضربتی و به کار گیری ماشین آلات مکانیزه با تخلیه ۱۲۱ هزار تن رسوبات، افزایش یافت.