مساجد تاریخی موجود در دل بازار تهران یا مسجد شهید مطهری خود جزو آثار شاخص بین المللی هستند، همه این مساجد تاریخی تهران در فهرست آثار ملی کشورمان هم به ثبت رسیده اند.