پنج عضو مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از بیست ‌و دومین مسابقه بین‌المللی نقاشی نوازاگورا کشور بلغارستان ۲۰۲۰ دیپلم افتخار دریافت کردند.