رئیس دایره تجهیزات کنترل استانداردهای فنی راهور ناجا، درباره مدارک قابل قبول برای احراز محل سکونت در هنگام تعویض پلاک، توضیحاتی ارائه داد.