رییس انجمن انتقال خون گفت : انتقال خون در انتقال کرونا نقشی ندارد و در پاندمی‌ها، مصرف خون و فرآورده‌های آن به شدت افزایش پیدا می کند.