علی اسماعیل زاده به عنوان مدیر روابط عمومی این معاونت منصوب شد.