یک روانشناس گفت: زمان روبرو شدن با فرد پرخاشگر بهتر است آستانه خشم وی را شناسایی و مهارت‌های سازگاری را تقویت کنیم.