مخازن سه قلوی تفکیک پسماند به منظور فرهنگ سازی و ارتقاء دانش زیست محیطی، در نواحی ده گانه شمال تهران نصب شد .