بیشتر پروازهای خارجی در کشورمان برای بازگشت اتباع کشورها به کشورخودمان یا ورود اتباع ایرانی صورت می‌گیرد.