شهردار منطقه 12 تهران از برنامه‌ریزی برای احیا و بازسازی قنات سنگلج و مهرگرد با مقاصد گردشگری در این منطقه خبر داد.