منبع تامین مالی تولید ۴۲۰ دستگاه واگن فاینانس کشور چین است، در ابتدا باید قرار داد ۶۳۰ دستگاه واگن با شرکت های چینی به نیمه راه برسد، سپس فرایند اداری فاینانس ۴۲۰ دستگاه را آغاز کنیم.