رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس، به اشاره به قانون برنامه ششم در ایجاد زیرساختهای آموزش الکترونیک اظهار داشت: چرا دولت تعلل کرده است؟