مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور نسبت به ضرورت ارتقاء قابلیت‌های شغلی زنان سرپرست خانوار تاکید کرد.