سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: در هفته گذشته در مجموع ۴۴۲ حادثه ویژه پرتلفات در سامانه مرکز هدایت عملیات و بحران (EOC) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت شد.