افراد باید از زندگی مشترک قبلی خود به طور کامل دل بکنند و بر این باور باشند که زندگی پیش رو هیچ وجه اشتراکی با روز‌های گذشته ندارد و با یک فرد و شرایط جدید وارد زندگی مشترک جدید شده اند.