کلاهبرداران با تأسيس شرکت فروش خودروهای خارجی 140 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده اند.